August Strindbergs fäderneby

av Olof G Strömberg

Ibland undrar man över hur släktnamn bildas. I allmänhet har man här i Västernorrland bildat sitt efternamn med avseende till sin födelseplats eller hemsocken. Lundberg från byn Lunde eller Strandquist från byn Strand i Resele. Tar vi vår mest kände författare August Strindberg som exempel och undersöker hur Strindhergs-namnet uppstod så finner vi följande. August Strindbergs far var kryddkramhandlaren och ångbåtskommissionären Carl Oskar Strindberg i Stockholm. Augusts farfar var borgaren i Stockholm Zacharias Strindberg som var född i Sundsjö, Jämtland och son till komministern i Sundsjö Henrik Henriksson Strindberg. Denne Henrik var emellertid född i Multrå socken och Strinne hy. Hans föräldrar var Henrik Henriksson och Anna Michelsdotter. När vi kontrollerar uppgifterna upptäcker vi att Henrik är född i Öster Strinne by den 20 september l708.

Släktnamnet antogs då Henrik Henriksson studerade vid Trivialskolan och gymnasiet i Härnösand. Han påbörjade studierna 1723 och då kallade han sig Strindwall. 1726 ändrade han namnet till Strindberg. Vår nationalskald kunde därför lika gärna hetat August Strindwall.

Det var vanligt att studeranden tog sig ett släktnamn. Det torde också vara tämligen klart att Henrik tog namnet efter hembyn Strinne.

Nu var emellertid Henrik Strindberg inte den förste av släkten som bar Strindbergsnamnet. Henriks farbroder Ewert Hendriksson hade i början av 1700-talet kallat sig Strinnberg när han blev borgare i Härnösand.

Storskifteskarta från 1793 över Öster Strinne by

Ewert arbetade för övrigt som bruksskrivare vid Graninge bruk några år på 1690-talet. Han bodde därefter i Öster-Strinne, men flyttar ifrån byn i början av 1700-talet. Han flyttade troligen ned till kusten. När han skänker pengar till Multrå kyrka, står han upptagen som "Efwert Hindersson från Härnösand". Johan Nordlander påstår i sin bok "Två ångermanländska bondesläkter" att Ewert bosatte sig i Sånga socken. Den slutsatsen är emellertid felaktig. Denne Ewert Hindersson som bodde i Gårdnäs by härstammar från en helt annan släkt.

Det som nu kan vara intressant att undersöka är var den "Strindbergska släktgården" låg. Vi har förut konstaterat att hemmanet var beläget i Öster Strinne. Denna by bestod av två hemman i början av 1700-talet. Hemman nr l ägdes av Hendrik Hendriksson och nr 2 av Måns Persson. Hendriks son Anders övertar hemmanet 1727 och Måns son Jon övertar nr 2 av fadern 1738.

Emellertid råkar Anders Hendriksson ut för ekonomiska svårigheter och överlämnar 1739 till sin broder Michel Hendriksson att bruka gården. Samma år går Anders ut som båtsman. Så mycket bättre går det inte för Michel utan skulderna tvingar även honom på fall. Bröderna säljer hemmanet nr 1 den 13 september 1742 till brukspatron Daniel Krap. Senare övertar Sollefteå bruksägare Strinne-hemmanet.

Paul Lundin och hemmansägare Bengt Bergman studerar gamla kartor. De står på den plats "Strindbergsgården" var uppförd. Multråberget i bakgrunden.

Lagaskifteskarta från 1844 över Öster Strinne by

"Historisk karta" över Öster Strinne by

Anders Hendriksson gifter sig 1738 med Lisa Pärsdotter. Två barn föds, Hendrik 1738 och Annika 1739. Av domboken framgår att Anders avlider under båtsmanstjänst förmodligen i början av 1740-talet. Det är oklart var familjen bosätter sig.

Michel Hendriksson gifter sig 1740 med Britha Pährsdotter. De får två barn. Anna föds 1741 och Michel 1743. Michel Hendriksson dör 1743. Sonen Michel Michelsson kom att senare studera vid Trivialskolan i Härnösand. År 1757 genomgick han skolans femte klass. Han kallar sig Michel Strindberg. Ännu vet vi inte vart han tog vägen. Han kanske blev militär eftersom dessa måste kunna skriva och räkna. Det var ju för övrigt dessa kunskaper som just femte klassen lärde ut. Han kan ju även ha flyttat .söderut till Gävle eller Stockholm.

Den gamla jordkällaren. Som synes är den reparerad under 1900-talet.

Åter till gården. Var hittar vi den? För att utröna detta måste vi gå till den första kartan över Öster Strinne by. Den är ritad 1793 och låg till grund för den storskiftesförrättning som samma år avhölls. Hemmanet nr 1 som då ägdes av Sollefteå bruk företräddes av bruksinsp Joh Arbman och för hemmanet nr 2 undertecknar Hans Hansson, som gift sig med Jan Månssons änka. Hans Hansson är för övrigt far till Nils Hansson Strindlund, sedermera bondeståndets talman. Följaktligen är Nils Strind lund född på hemmanet nr 2 i Öster Strinne.

Nästa karta som behöver granskas är lagaskifteskartan från år 1844. Här kan vi se att brukshemmanet nr 1 flyttats. Det har flyttats till den nuvarandc platsen knappt en kilometer öster om den ursprungliga byn. På kartan betecknar figur 10 den gamla gårdsplatsen. Man nämner i skiftes beskrivningen att den kvarboende bonden (Nr 2) skulle få nyttja en jordkällare som fanns på brukshemmanets gamla gårdsplats. Möjligen kan den nuvarande jordkällaren vara en rest från 1700-talet och därmed ha anknytning till Strindbergssläkten. Den har dock förbättrats och re parerats en hel del. Kanske är den senare helt nyuppförd på den gamla jordkällarplatsen.

Försöker man följa det historiska skeendet genom att lägga karta på karta finnervi att hemmanet nr 2, mangårdsbyggnad, varit uppförd norr om nuvarande gårdsplan. Vi kan också se att "Strindbergshemmaniets" mangårdsbyggnad låg omedelbart väster om nuvarandc gårdsbyggnad.

Vi kan därför hävda att Sveriees nationalskald August Strindberg härstammar från Öster Strinne by i Multrå socken eftersom Strindbergs namnet hänsyftar just på detta byanamn.